Még tavaly elhatároztam, hogy összegyűjtöm, és szabadidőm adta lehetőségekhez mérten végigrágom magamat a Magyar Királyi Honvédséggel foglakozó összefoglaló műveken, hogy megosszam tapasztalataimat és szubjektív véleményemet ezekről a könyvekről. Sajnos ez akkora mennyiség, hogy egyszerre nem fog menni, ezért 3-4 könyvenként fogok időről időre sort keríteni ezekre a csokorba szedett könyvismertetőkre…

-Dombrády Lóránd, Tóth Sándor – A Magyar Királyi Honvédség 1919-1946 (Zrínyi 1987)

-Szabó Péter, Számvéber Norbert – A keleti hadszíntér és Magyarország 1941-1943 (Puedlo 2003)

-Szabó Péter, Számvéber Norbert – A keleti hadszíntér és Magyarország 1943-1943 (Puedlo 2009)

-Charles K. Kliment, Bernád Dénes: Madarska Armada 1919-1945 (Ares, Nase vojsko 2007)

dombrady1.jpgDombrády Lóránd, Tóth Sándor – A Magyar Királyi Honvédség 1919-1946 (Zrínyi 1987)

Mint az már az évszámból is látszik a könyv még a rendszerváltás előtt íródott, ami természetesen rányomja a bélyegét. Aki élt akkor az tudja, hogy ebben az időszakban már kezdtek megjelenni óvatos átértékelések de még dívtak kemény hangú régi vonalas könyvek is. Nos ez a kötet szerintem egyik csoportba se tartozik. A könyv előszava szerint ez az írásmű a Magyarország hadtörténete, című kétkötetes nagy összefoglaló mű 2. kötetének IV. fejezetének kibővített változata.

Maga a könyv két fő részre oszlik, az elsőt Dombrády Lóránt írta és a második világháborús hadba lépésünkig dolgozza fel a témát, míg a második rész Tóth Sándor munkája és a Jugoszlávia elleni hadjárattól a magyarországi harcok befejezésig tartó időszakról szól.

 

Az első rész:

-1919-1926. Az új Nemzeti Hadsereg születését mutatja be. A fejezet kitér az 1919-es eseményekre, a békeszerződés feltételeire, a királypuccsra és békeszerződés ellenőrzése elleni intézkedésekre a rejtés időszakában.

-1926-1932. A rejtés időszakának elmúlása utáni hadseregszervezést ismerhetjük meg itt, annak elméleti és gyakorlat ellentmondásaival.

-1932-1937. A hadsereg komolyabb fejlesztésének megindulásáról és annak ipari hátteréről szól ez a fejezet.

-1937-1939. A győri fegyverkezési program és annak hatásait, és a Huba hadrendet és annak eredményit ismerhetjük meg itt.

-1939-1940. A Honvédség szereperről olvashatunk a békés területszerzés időszakában, és a rövid felvidéki hadjáratban.

A második rész:

-Az első fejezet a Magyarország részvételét írja le a balkáni hadjáratban.

-A második fejezet a Szovjetunió elleni hadbalépésünkről szól, bemutatva a Kárpát-csoport és a gyors hadtest harcait az 1941-es időszakban.

-A harmadik fejezet a 2. magyar hadsereg történetét és tragédiáját dolgozza fel.

-A negyedik fejezet 1943-tól az 1944. március 19-ei megszállás közötti időszakot ismerteti magyar szemszögből.

-Az ötödik fejezet a közvetlen magyarországi hadi eseményekről szól.

Maga a könyv számomra sok tekintetben is érdekes volt. Igen részletesen ír az engem meglehetősen érdeklő hadsereg szervezésről, és annak buktatóiról, illetve a 20-as, 30-as években sorra születő irreális revíziós haditervekről. Ami még érdekes volt számomra a hadsereg katonai vezetése és az ország politikai vezetése közötti ellentét bizonyos időszakokban. Természetesen a könyvet bizonyos szűrővel kell olvasni. Ez a könyv írásakor uralkodó korszellemnek betudható szemlélet könnyen tetten érhetőek, amikor bizonyos fejezetek, vagy részek végén kiemelten foglakozik a baloldali ellenállás, vagy épen a szovjetek oldalán harcoló magyarokkal. Pl a magyarországi harcok bemutatásakor én végig azt éreztem, hogy az a szovjetek szemszögéből van bemutatva és nem a miénkből. Ugyanebbe a körbe tartozik a Horthy hatalomra kerülésével, a korszak ideológiájával foglakozó részek és az azokban használt kifejezések.

A könyv 462 oldalán nem találhatóak képek, ellenben tartalmaz számos térképet és hadrendi vázlatot.

A könyv maga érdekes volt számomra, de csak olyannak ajánlom, aki képes egyfajta ideológiai szűrővel olvasni és a mögöttes tartalmat keresi és nem a felszínen bosszankodik, vagy ujjong.

 

szabo04.jpgSzabó Péter, Számvéber Norbert – A keleti hadszíntér és Magyarország 1941-1943 (Puedlo 2003)

Nos a két rész közötti évszám nem teljesen a fedi a valóságot, igazából az első kötet még az első, míg a második már a második, bővített kiadás. Sajnos nem ismerem a második részből az első és a z első könyvből a második kiadást, ezért némileg ezt a kicsit vegyes változatot ismertetem, mivel ezt olvastam.

Az első kötet, amelyből én az első kiadást olvastam már csak terjedelménél fogva is egy viszonylag gyorsan olvasható könyv, mivel alig 150 oldalas. A könyv hét fejezetből áll, amelyből az első egy általános előképet ad a Barbarossa hadműveletet megelőző politikai helyzetről és a felvonuló hadseregekről, bele értve a németekkel szövetséges haderőket is.

 

 

A következő négy fejezet a hadműveletekkel foglakozik:

1. A Barbarossa hadművelet.

2. A szovjet téli ellentámadás.

3. A Wehrmacht 1942. tavaszi-őszi hadjárata.

4. A szovjet ellentámadás 1942. ősze és 1943 tavasza között.

 A hadműveletekkel foglakozó fejezetek utolsó része mindig kiemeltem a Magyar királyi Honvédséggel és annak hadműveleteivel foglakozik.

 A könyv hatodik fejezetében részletesen megismerhetjük a német, a szovjet és a magyar haderőt, beleértve azok alakulatainak szervezetét és a fegyvereiket is.

 Az utolsó fejezet az arcvonalak mögötti háborúról szól.

 A könyvet részletes függelék és névmutató zárja. A függelék részletesen ismerteti néhány német, szovjet és magyar hadosztály hadrendjét, összehasonlítja ezek fegyverzetét. Vannak táblázatok a két fél fegyvergyártásáról és veszteségeiről is.

 A fejezetek egy térképpel indulnak minden esetben pár oldalnyi képpel zárulnak, amelyek nagy része az Hadtörténeti Intézet és Múzeum képanyagából származik. Sajnos a térképek elég nagyléptékűek és ezért elég semmitmondóak.

 

szabo14_2.jpgSzabó Péter, Számvéber Norbert – A keleti hadszíntér és Magyarország 1943-1943 (Puedlo 2009)

A második kötet már bővített volta miatt is már jóval részletesebb, ami nem is csoda, hiszen több, mint kétszer vaskosabb, 320 oldalas. A kötet az előző részhez hasonlóan itt is hét fejezetre oszlik, ahol az első öt foglalkozik részletesen a hadieseményekkel.

1. Kurszktól a Dnyeperig 1943 tavaszától decemberig taglalaja a hadműveleteket.

2. A szovjtek 1944-es téli hadjárata 1944 eljétől nyárig

3. Az 1944-es magyarországi hadműveletek

4. Az 1945-ös magyarországi hadműveletek

5. Az 1945-ös balti, lengyelországi és németországi hadműveletek.

 Az előző részhez hasonlóan a fejezetek itt is egy-két térképpel indulnak és egy képcsokorral záródnak. Sajnos itt kell megemlítenem a könyv egyik negatívumát, a térképeket, amelyek teljesen használhatatlanok, hogy összevessük az olvasottakkal. Ugyanakkor a képanyagok a szokásos HIM gyűjtemény mellett magánfotókat is tartalmaz, ezek ismeretlen fotók sokkal emberközelibbé és érdekessé teszik olvasottakat. A nem magyarországi fejezetekben itt is külön részek foglakoznak a Magyar Királyi Honvédséggel, de ezek már nem feltétlenül kerültek a fejezetek végére.

A hatodik fejezet itt a német, szovjet és a magyar hadseregeket ismerteti sokszor igen részletes szervezeti felépítések ismertetéssel illetve kitér az alkalmazott taktikákra is.

A hetedik fejezet itt az arcvonalak mögötti hadi eseményekről szól beleértve a partizánháborút, a magyar megszálló csapatok tevékenységét és sorsát, Magyarország német megszállását, a Hazánk elleni légitámadásokat, a varsói felkelést, a román kiugrást, a szlovák nemzeti felkelés, vagy éppen a német oldalon szolgáló orosz Vlaszov féle hadsereg tevékenységét a prágai felkelésben. Itt kapott helyet néhány olyan téma, amely a könyv más fejezeteibe nem voltak beilleszthetőek, mint a német Volksturmot, vagy a Magyarországon bevetett német mélységi felderítők harctevékenységét.

A könyvet itt is függelék és névmutató zárja, amelyek néhány hadművelettel kapcsolatban közöl részletes adatokat és hadrendeket, illetve néhány magyar katonai seregtest részletes felépítését.

A könyv a két neves hadtörténésznek köszönhetően igen színvonalas, részletes, de ugyan akkor viszonylag olvasmányos is. A képanyaga jó, ugyanakkor a térképei sajnos használhatatlanok. Számomra a könyv egyik nagy előnye, hogy több olyan témát is a figyelmem elé terelt, amivel a jövőben részletesebben is foglalkozni kívánok.

 

kliment-madarska-arm_838.jpgCharles K. Kliment, Bernád Dénes: Madarska Armada 1919-1945 (Ares, Nase vojsko 2007)

Talán meglepő, de egyben sajnálatos is, hogy az általam ismert és bemutatott könyvek közül, az egyik legátfogóbb nem magyar nyelven jelent meg és, ami még különösebb, hogy nem angolul, és nem németül, hanem cseh nyelven. Nos időközben nem sikerült megtanulnom a prágai kocsmákban használt leggyakoribb nyelvet, hiába fogyasztottam kellő mennyiségű Becherovkát, mégis a nyelvi korlátok figyelembevételével megpróbálom bemutatni, ezt a figyelemre méltó kötetet. Sajnos nekem is csak egy másolatom van, mivel amikor a cseh fővárosban jártam ott sem sikerült ráakadnom egyetlen egy eladó példányra sem, pedig végignéztem jópár antikváriumot és a Jungmannován található szakkönyvesboltot is.

A könyv első fejezete egy történelmi összefoglaló, ahol pár oldalon megismerhetjük Hazánk 1100 éves hadtörténetét, majd az előzmények után a fő témát a magyar haderő 1919 és 1945 közötti történetét, részletezve egyes hadműveleteket, hadjáratokat, de külön szól pl. a magyarok részvételéről a SS alárendeltségében, egy jó 40 oldalon.

A következő fejezet az MKH szervezeti fejlődését mutatja, be időnként részletes hadrendek és egyes alakulatok részletes szervezetének bemutatásával. mintegy 50 oldalon.

A harmadik fejezet a fegyverzettel foglakozik, ismerteti a mennyiségi adatokat is.

A negyedik fejezet a járműtechnikai rész, ahol bemutatásra kerülnek a magyar páncélosok, története, de itt is ismertetnek hadrendi adatokat, illetve mennyiségi számokat, beleértve azt is, hogy melyik típus milyen rendszámtábla számokat kapott. De nem csak a magyar páncélosok, hanem minden olyan nem magyar páncélos is bemutatásra kerül, amelyet hosszabb-rövidebb ideig megfordult a MKH alárendeltségében.

Természetesen a páncélosok mellett, a repülőcsapatok is részletes bemutatására kerülnek, és erről szól a következő rész. Itt is megismerhetünk részletes hadrendeket.

Külön fejezet szól a Flottilláról, ahol egyes hajók műszaki adatit itt ismerhetjük meg.

Az előzmények, a szervezet és a technika ismertetése után sor kerül a Magyar királyi Honvédség háborús tevékenységének részletesebb ismertetésére, szintén mintegy 40 oldalon. Itt is megjelenik egy-egy hadműveletekhez kapcsolható hadrend.

A könyv jelentős részét adja egy több fejezetből álló típusismertető, amelyből az első a MKH-ban rendszeresített kézifegyvereket, tüzérségi eszközöket, a harckocsi lövegeket, a rakétafegyvereket és légvédelmi fegyvereket mutatja be részletes műszaki adatokkal és a legtöbb esetben fényképpel néhol mennyiségi adatokkal is.

Egy kis intermezzóként mielőtt a könyv rátérne a gépjárműtechnikai ismertetésére megismerkedhetünk a MKH álcázó festéseivel és csapatjelzéseivel.

A gyalogság, és a tüzérséget bemutató fejezet után a nagyvasak, a páncélosok típusismertetése következik a Rába V.P. páncélkocsitól a Hetzerig. Ugyan ebben a fejezetben kerülnek bemutatásra a páncélozatlan gépjárművek. Itt egy kicsit számomra furcsa a sorrend, mert először a teherautókat mutatja be, majd jönnek a vontatók, a személy- és parancsnoki-gépkocsik és végül a motorkerékpárok (csak ez 14 típus 10 oldalon).

Az előző elvet követve, mielőtt sor kerülne a repülőtechnika ismertetésére itt is előbb a festési és jelölési rendszert mutatja be a könyv századjelvényekkel és az oldalszám-jelölési rendszer ismertetésével.

A repülőtechnika típus ismertetésének elején a páncélosok rendszámtábla rendszerének ismertetéshez hasonlóan itt is megtudhatjuk, hogy egy-egy típus mely oldalszámsort kapta meg, majd a részletes műszaki adatok következnek esetenként fényképpel és mennyiségi adatokkal.

A technika után felszerelés, az egyenruha ismertetése következik, beleértve a rendfokozati rendszert is. Részletes ábrákon ismerhetjük meg a különböző egyenruhákat és egyéb szerelvényeket. Hat oldalon keresztül kerülnek bemutatásra az egyes haderőnemek rendfokozati jelzései.

Az utolsó fejezetben 14 térkép segíti, hogy jobban megértse a cseh olvasó a magyar hadtörténelem e röpke, de ugyanakkor igen mozgalmas 26 esztendejét.

A közel 600 oldalas könyv legfőbb erénye a számos táblázat, és hadrend mellett az a közel 900 fotó és ábra - amelyek közül igaz nem mindegyik hiteles értem itt ez alatt, hogy egyes nem magyar gyártású haditechnikai eszközök esetében, nem magyar használatban lévő eszközről készült - amely még a cseh nyelvet nem bíró olvasó számára is igen értékessé teszi ezt a könyvet.

Ambasa

Szerző: ambasa  2014.04.08. 00:00 5 komment

Címkék: könyv második világháború Magyarország Honvédség

A bejegyzés trackback címe:

https://karosszektabornok.blog.hu/api/trackback/id/tr165981364

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

janos900 2014.04.08. 12:35:19

Ez jó ötlet! A két középső nekem is megvan, de még az első kiadások.

bogesz001 · http://arhk.xszerver.hu 2014.04.09. 15:47:10

Tetszik ez a cikk. Az első könyv nekem is meg van, bár még nem olvatam. A másodiknak a bővített kiadása, a harmadik még hiányzik. Az utolsót meg tudod, Gabi. ;)

2014.04.14. 17:27:23

Ajánlom: A Magayar Királyi 101. Honvéd Gépkocsizó Tanezred a II. Világháborúban c. is. Érdemes

janos900 2014.04.16. 18:30:50

@budai fellegvár: Nekem megvan, nem rossz, csak nagyon vékony.

bogesz001 · http://arhk.xszerver.hu 2014.05.04. 19:18:47

@budai fellegvár: Ez nekem is megvan, de még nem jutott rá idő, hogy el is olvassam. :(
süti beállítások módosítása